Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

DODATEK WĘGLOWY

W dniu 11.08.2022 roku została opublikowana ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692), która weszła w życie z dniem 12.08.2022 r.

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Dodatek węglowy wynosi jednorazowo 3000 zł

Na potrzeby składania wniosku o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

Ponadto druk wniosku jest dostępny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczytnie ul. Bohaterów Westerplatte 12 oraz Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Szczytnie, ul. H. Sienkiewicza 1

Wnioski można składać:

  • elektronicznie na skrzynkę ePUAP Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnie (w przypadku składania wniosku w formie elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego).

  • tradycyjnie (papierowo) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczytnie, przy ul. Bohaterów Westerplatte 12, 12-100 Szczytno, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 14.30.

Wniosek o przyznanie dodatku węglowego można składać do dnia 30 listopada 2022 r.

 

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Klimatu i Środowiska w przypadku gospodarstw domowych jednoosobowych istotnym jest warunek samotnego zamieszkiwania i gospodarowania. Wobec tego nie można uznać, że w jednym lokalu mieszkalnym (bądź budynku jednorodzinnym) prowadzonych jest kilka jednoosobowych gospodarstw domowych.

W przypadku deklarowanych kilku gospodarstw domowych (zarówno jednoosobowych, jak i wieloosobowych) zamieszkujących wspólnie w budynku jednorodzinnym (bądź w lokalu mieszkalnym), korzystających ze wspólnego źródła ogrzewania, podczas rozpatrywania wniosku nie można opierać się tylko na fakcie złożenia kilku oddzielnych wniosków. Wspólne ponoszenie kosztów ogrzewania wskazuje bowiem na fakt współdziałania w celu zaspokojenia wspólnych potrzeb życiowych. Wobec tego wydaje się niezasadne aby gospodarstwa te otrzymały oddzielnie kilka dodatków węglowych na wspólne źródło ciepła. 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYPŁATY DODATKU WĘGLOWEGO

Szanowni Państwo, w nawiązaniu do licznych zapytań dotyczących wypłaty dodatku węglowego uprzejmie informujemy, że dotychczas nie otrzymaliśmy z budżetu państwa koniecznych do tego środków.

Jednocześnie chcieliśmy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że procedowane są zmiany ustawy o dodatku węglowym, które mogą mieć istotne znaczenia dla załatwienia Państwa wniosku. Art. 52 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw ma stanowić, że: „Do postępowań w sprawie wypłaty dodatku węglowego wszczętych i nie zakończonych (...) stosuje się przepisy w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.”

Najistotniejsze zmiany w uprawnieniach do dodatku węglowego dotyczą:

- w prowadzenia zasady: jeden dodatek na jeden adres zamieszkania

- wydłużenia terminu załatwienia wniosku do dwóch miesięcy

- uwzględnia informacji z deklaracji dot. sposobu ogrzewania złożonych do centralne ewidencja emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., tj. bez korekt złożonych po tym dniu. 

Powyższe zmiany nie będą wymagały od Państwa złożenia nowych wniosków.

Zapewnimy, że dokładamy wszelkich starań, aby Państwa sprawy były załatwiane z należytą starannością, na możliwie wysokim poziomie obsługi - w zakresie od nas zależnym. Zmiany przepisów spowodują jednak potrzebę powtórnej analizy dużej ilości wniosków, co może spowodować wydłużenie terminów zakończenia prowadzonych postępowań.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA DODATKÓW WĘGLOWYCH

W ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym Dz. U. z 2022 poz. 1692 z późn. zm., określono termin wypłaty dodatku dla gospodarstw w ciągu dwóch miesięcy od daty wpłynięcia wniosku.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnie zawiadamia, iż załatwianie spraw związanych z wydaniem informacji dotyczących wniosków o wypłatę dodatku nie jest możliwe w terminie dwóch miesięcy od daty ich złożenia.

Wydanie informacji oraz wypłata dodatków nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków finansowych na realizację zadania.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Obowiązek informacyjny RODO dodatek węglowy (DOC, 17.50Kb) 2022-08-17 12:32:31 276
Oświadczenie DW (JPEG, 494.43Kb) 2022-09-02 09:12:39 158
Rozporządzenie wniosek o dodatek węglowy (PDF, 914.61Kb) 2022-08-17 12:32:54 295
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Piotr Haberski

Data wytworzenia:
17 sie 2022

Osoba dodająca informacje

Piotr Haberski

Data publikacji:
17 sie 2022, godz. 12:32

Osoba aktualizująca informacje

Piotr Haberski

Data aktualizacji:
24 paź 2022, godz. 11:39