Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Wydawanie żywności - Klauzula RODO

WZÓR
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
(sporządza właściwa OPR/OPL)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE poniżej przekazuję następujące informacje:

Tożsamość administratora i dane kontaktowe
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnie z siedzibą 12-100 Szczytno, ul Bohaterów Westeplatte 12   

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych drogą elektroniczną – adres email: mopsszczytno@poczta.onet.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do udzielenia pomocy żywnościowej  w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym i jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.  
Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) - oraz  art. 134m ust. 1
 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej.  
Ponadto w przypadku podania przez Panią/Pana informacji/danych, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej związanych ze stanem zdrowia,  podstawą przetwarzania jest także  art. 9 ust. 2 lit. g RODO.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa tj. innym podmiotom uczestniczącym w realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, 
Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej.

Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów, tj. przez okres realizacji Programu – do czasu zatwierdzenia sprawozdania końcowego przez Komisję Europejską oraz 5 lat po zatwierdzeniu sprawozdania. Sprawozdania końcowe jest składane do KE z dniem 30 września 2024 r.

Prawa podmiotów danych
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, do ograniczania przetwarzania tych danych oraz prawo do żądania ich usunięcia po upływie okresu, o którym mowa powyżej. 
W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani do profilowania.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel: 22 860 70 86.

Informacja o dobrowolności podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 134m ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej ciążącego na administratorze w związku z realizacją POPŻ .
 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Tomasz Bryczkowski

Data wytworzenia:
05 maj 2021

Osoba dodająca informacje

Tomasz Bryczkowski

Data publikacji:
05 maj 2021, godz. 13:43

Osoba aktualizująca informacje

Tomasz Bryczkowski

Data aktualizacji:
05 maj 2021, godz. 13:43