Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnie zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej – https://mops.bip.um.szczytno.pl

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych podmiotów publicznych m.in. z poniższych powodów:

  • pochodzą ze źródeł zewnętrznych, na dostosowanie/modyfikację, których administratorzy serwisu nie mają możliwości/prawa,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • opublikowane zostały w formie grafik lub wykresów, ze względu na ich charakter. W takim przypadku dołączone zostały dane w formie alternatywnej tj. napisy do grafik czy pliki Excel do danych np. statystycznych wyświetlanych w formie wykresów.

Data publikacji strony internetowej: 2017-12-01

Data ostatniej istotniej aktualizacji strony internetowej: 2024-03-20

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2024-03-20

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-11

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny  oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (https://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa https://mops.bip.um.szczytno.pl spełnia wymagania w 100%.
W 2022 roku dokonano oceny przez podmiot zewnętrzny: Audyt - Szkolenia - Doradztwo Marcin Dublaszewski.

Ponadto badanie przeprowadzono przez podmiot zewnętrzny /artykul/sprawozdanie-z-audytu-wewnetrznego

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest koordynator ds. dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami: Iwona Chrostowska, e-mail: kis@mops.miastoszczytno.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 89 676 09 23.
W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności w zakresie przedmiotowego portalu.

Wniosek/żądanie powinno zawierać:
1. dane osoby zgłaszającej żądanie
2. wskazanie, treści której dotyczyć ma wniosek/żądanie
3. wskazanie dogodnego dla niej sposobu otrzymania informacji zwrotnej
4. sposób kontaktu.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe ze względów technicznych czy formalno-prawnych, zostanie zaproponowany alternatywny sposób dostępu do przedmiotowej informacji.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich - https://bip.brpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

1. Budynek: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnie, ul. Boh. Westerplatte 12, 12-100 Szczytno

Budynek usytuowany jest poza centrum miasta, znajduje się pod ochroną konserwatora zabytków. Nie jest w pełni przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się, w budynku nie ma windy.

Do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnie można dojść pieszo, dojechać samochodem lub skorzystać z bezpłatnej komunikacji miejskiej - najbliższy przystanek autobusowy linii nr 1 – ul. Pasymska 22 (ok. 650m). Rozkład jazdy komunikacji miejskiej dostępny jest na stronie: https://zkm.szczytno.pl

Do budynku prowadzą 2 wejścia. Jedno główne od ul. Bohaterów Westerplatte, drugie od placu ogólnodostępnego, stanowiący jednocześnie parking dla pracowników i klientów tut. Ośrodka. Przy budynku nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.

Dostępne dla klientów i pracowników jest wejście główne. Jest ono niedostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy drzwiach wejściowych jest do pokonania jeden stopień o wysokości 13,5 cm. Następnie należy pokonać 9 schodów na wyskoki parter budynku, po obu stronach zamontowane są poręcze. Na zewnątrz budynku przy drzwiach wejściowych – po prawej stronie zainstalowany został dzwonek dla osób niepełnosprawnych oraz domofon umożliwiający kontakt z pracownikami danej sekcji (pomocy środowiskowej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych, usług opiekuńczych, innych dodatków, Klubu Integracji Społecznej oraz sekretariatu). Ponadto przy drzwiach zamontowano poręcz wspomagającą wejście dla osób z trudnościami ruchowymi.

Sekretariat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej znajduje się na podwyższonym parterze budynku. W przypadku braku możliwości poruszania się, wszelkie sprawy można załatwić na parterze budynku w wyznaczonym miejscu, wzywając pracownika merytorycznego do obsługi osoby potrzebującej pomocy.

Toalety na wysokim parterze i pierwszym piętrze nie są przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami, w tym na wózkach inwalidzkich. Szerokość klatki schodowej i korytarza na wysokim parterze pozwala na poruszanie się na wózku inwalidzkim, celem kontaktu z pracownikiem.

W budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnie wyróżniono początki i końce wszystkich biegów schodowych.

Na terenie budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących oraz nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi słabosłyszących.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Istnieje możliwość skorzystania z usług tłumacza języka migowego po wcześniejszym umówieniu się.

Aplikacje mobilne:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnie obecnie nie posiada żadnych aplikacji mobilnych.

2. Budynek: Klub „Senior+” w Szczytnie ul. Solidarności 6, 12-100 Szczytno

Lokal mieści się na parterze czteropiętrowego bloku mieszkalnego należącego do Spółdzielni Mieszkaniowej „Odrodzenie” w Szczytnie. Do siedziby Klubu można dojść pieszo, dojechać samochodem lub skorzystać z bezpłatnej komunikacji miejskiej:

- linia nr 1 – przystanek przy ul. Piłsudskiego 1 (ok. 900m),

- linia nr 2 – przystanek przy ul. Lanca 7 i ul. Solidarności 4 (ok. 350m i ok. 250m),

- linia nr 3 – przystanek przy ul. Wileńskiej 2 (ok.1500m).

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej dostępny w siedzibie Klubu oraz na stronie: https://zkm.szczytno.pl

Na terenie parkingu ogólnodostępnego mieszczącego się przy sklepie spożywczym „Stokrotka” – naprzeciwko wejścia do siedziby Klubu wydzielono jedno miejsce postojowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami.

Do pomieszczenia prowadzi jedno główne wejście od strony ul. Solidarności. Po lewej stronie wejścia znajduje się podjazd dla osób na wózkach inwalidzkich, po prawej jest do pokonania jeden stopień o wysokości 9 cm.

Drzwi wejściowe – metalowe, bez progu, o szerokości 95 cm. Drzwi umożliwiają wjazd na wózkach inwalidzkich.

W pomieszczeniu znajdują się dwie toalety. Jedna z nich przystosowana jest dla osób z niepełnosprawnościami, w tym na wózkach inwalidzkich (zamontowane poręcze przy umywalce, toalecie, prysznicu). Podłoga jest płaska, bez progów, co umożliwia ewentualne poruszanie się osób na wózkach.

W siedzibie Klubu nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących oraz nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

W pomieszczeniu nie ma pętli indukcyjnych.

Do siedziby Klubu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Istnieje możliwość skorzystania z usług tłumacza języka migowego po wcześniejszym umówieniu się.

Aplikacje mobilne:

Klub „Senior+” obecnie nie udostępnia aplikacji mobilnych.

 

 

 

 

 

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

ADMINISTRATOR MOPS

Data wytworzenia:
31 mar 2022

Osoba dodająca informacje

ADMINISTRATOR MOPS

Data publikacji:
31 mar 2022, godz. 12:52

Osoba aktualizująca informacje

Emilia Stasiewicz

Data aktualizacji:
20 mar 2024, godz. 13:06