Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Sprawozdanie z audytu wewnętrznego

 

Egzemplarz nr

 

 

 

SPRAWOZDANIE

Z AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

 

 

Urząd Miejski w Szczytnie

                                              

 

Zadanie zapewniające: 1/2022

 

Temat czynności doradczych:

Audyt dostępności jednostek gminy miejskiej Szczytno

 

Zespół audytowy:

Marcin Dublaszewski – audytor wewnętrzny, koordynator zadania

Kamila Mogut – specjalista ds. audytu wewnętrznego

 

 

SPRAWOZDANIE Z AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

 

Numer zadania audytowego

i nr upoważnienia

1/2022

Upoważnienie Burmistrza Szczytna

nr OS.1720.1.2022 z dnia 17 stycznia 2022 roku.

Temat zadania audytowego

Audyt dostępności jednostek gminy miejskiej Szczytno

Nazwa i adres komórki audytowanej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnie

ul. Bohaterów Westerplatte 12, 12-100 Szczytno

ul. Solidarności 6, 12-100 Szczytno – Klub SENIOR+

Termin przeprowadzenia audytu wewnętrznego

17.02.2022 r. – 25.03.2022 r. - analiza systemu na podstawie przedstawionej dokumentacji, weryfikacja procesu, korespondencja z jednostką, analiza zebranej dokumentacji.

21 marca 2022 r. – wizyta w jednostce i sporządzenie ustaleń wstępnych

28 marca 2021 r. – sporządzenie sprawozdania

Łącznie na przeprowadzenie zadania przeznaczono 20 dni roboczych.

Cele zadania audytowego

 

Cel ogólny:

Dostarczenie Burmistrzowi Szczytna oraz kierownikom jednostek organizacyjnych gminy miejskiej Szczytno informacji w zakresie dostępności obiektów Gminy.

W szczególności celem audytu było zebranie informacji i ich analiza w odniesieniu do:

- dostępności architektonicznej,

- dostępności cyfrowej,

- dostępności informacyjno – komunikacyjnej,

- dostępności pod kątem organizacyjno - proceduralnym.

Zakres zadania audytowego -podmiotowy

i przedmiotowy

Podmiotowy:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnie

ul. Bohaterów Westerplatte 12, 12-100 Szczytno

ul. Solidarności 6, 12-100 Szczytno – Klub SENIOR+

Przedmiotowy:

Przedmiotem audytu była dostępność obiektów jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Szczytnie, w szczególności:

- dostępność architektoniczna,

- dostępność cyfrowa,

- dostępność informacyjno – komunikacyjna,

- dostępność pod kątem organizacyjno - proceduralnym.

Podjęte czynności i zastosowane techniki przeprowadzania zadania

 

1. Zapoznanie się z przepisami prawa,

2. Opracowanie kwestionariusza oraz przekazanie go kierownikom jednostek,

3. Częściowa weryfikacja dostępności cyfrowej jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Szczytnie, poprzez analizę stron internetowych,

4. Częściowa weryfikacja dostępności architektonicznej obiektów poprzez wizytę w siedzibach jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Szczytnie,

5. Uzgodnienie ustaleń wstępnych.

 

 

 

 

Podsumowanie

 

Zadanie audytowe pn.: Audyt dostępności jednostek gminy miejskiej Szczytno ujęto w planie rocznym na rok 2022. Metodologia przeprowadzenia czynności doradczych została uzgodniona z Burmistrzem Szczytna. W terminie 18.02.2022 roku – 28.02.2022 roku przeprowadzono badanie ankietowe, którego wyniki zamieszczono w niniejszym sprawozdaniu.

 

Kryteria do weryfikacji obszaru dostępności wynikały z:

- ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,

- ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych,

- ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się,

- konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzona w Nawym Jorku dnia 13 grudnia 2006 roku,

- Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku,

- Uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 roku – Karta Praw Osób Niepełnosprawnych,

- Uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2012 roku w sprawie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych,

- Uchwały Rady Ministrów NR 27 z dnia 16 lutego 2021 roku w sprawie przyjęcia dokumentu Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021-2030,

- ustawy z dnia 3 grudnia 2010 roku o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania.

 

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej z siedzibą w Szczytnie przy ul. Bohaterów Westerplatte 12, na 41 kryteriów spełniono 21, co stanowi 51,2 %.

 

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej z siedzibą w Szczytnie przy ul. Solidarności 6, na 37 kryteriów spełniono 24, co stanowi 64,9 %.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnie

ul. Bohaterów Westerplatte 12, 12-100 Szczytno

Obiekt audytu: dostępność w obszarze architektonicznym.

 

Lp.

CZĘŚĆ I OBSZAR ARCHITEKTONICZNY

TAK

NIE

UWAGI

Audytowanego

Uwagi i rekomendacje audytora

 

 

STANDARD A

 

 

1

1

Czy przynajmniej jedno z wejść do budynku jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością?

 

X

 

 

 

 

2

2

Czy do budynku prowadzi utwardzone dojście wolne od przeszkód?

X

 

 

 

 

 

3

3

Czy na parkingu przy budynku wyznaczono przynajmniej jedno miejsce postojowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością?

 

X

 

Zaleca się wyznaczenie przynajmniej jednego miejsca postojowego przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością.

 

 

4

4

Czy przejścia przez wszystkie drzwi są bezprogowe, a wycieraczki wystają ponad powierzchnię ruchu na wysokość nie większą niż 2 cm?

X

 

 

 

 

 

5

5

Czy drzwi wewnętrzne (do pomieszczeń) są dobrze widoczne, odpowiednio oznakowane, łatwe w obsłudze?

X

 

 

 

 

 

6

6

Czy pomieszczenia budynku są dostępne dla osób z różnymi niepełnosprawnościami (wyłączając pomieszczenia techniczne)?

 

X

 

Zaleca się dostosowanie obiektu poprzez umożliwienie dostępu osobom z niepełnosprawnościami. 

 

 

7

7

Ile kondygnacji ma budynek oraz czy dostępność do pomieszczeń budynku jest zapewniona na każdej dostępnej kondygnacji dla osób z niepełnosprawnościami?

 

X

Budynek posiada 3 kondygnacje, nie jest zapewniona dostępność do wszystkich kondygnacji dla osób z niepełnosprawnościami. Przy drzwiach wejściowych zainstalowano domofon, umieszczono informację o numerach poszczególnych rejonów opiekuńczych oraz skrzynkę na korespondencję. Dla osób niepełnosprawnych zainstalowano dzwonek przy drzwiach wejściowych. Pracownicy socjalni schodzą do osoby niepełnosprawnej celem odebrania wniosku czy dokumentów lub wstępnej rozmowy.

Zaleca się wprowadzenie rozwiązań umożliwiających dostęp osobom z niepełnosprawnościami do pomieszczeń i usług znajdujących się na wszystkich kondygnacjach budynku. 

 

 

8

8

Zapewniono przestrzeń manewrową dla wózków (minimum 150 x 150 cm) oraz minimalne powierzchnie użytkowe (80 x 130 cm) dla osób przebywających w pomieszczeniach urzędu

X

 

 

 

 

9

9

Czy w budynku minimum jedna toaleta jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami?

 

X

 

Zaleca się, by przynajmniej jedna toaleta została przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

 

 

10

10

Czy pracownicy wydziałów inwestycyjnych, zamówień publicznych, budownictwa, zajmujących się projektowaniem przestrzeni publicznej oraz koordynatorzy dostępności zostali przeszkoleni z uniwersalnego projektowania i znają wymogi zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami?

X

 

Koordynator zna wymogi zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Zagadnienia uniwersalnego projektowania koordynator uzyskał na  szkoleniu „Zasada równości szans i niedyskryminacji oraz zasada równości szans kobiet i mężczyzn”.

Zaleca się przeszkolenie personelu. 

 

 
 

STANDARD B

 

 

11

1

Czy zapewniono dostępność do budynku dla osób z niepełnosprawnością (w przypadku posiadania niedostępnego wejścia) przez zastosowanie pochylni, dźwigu lub platformy pionowej?

 

X

 

Rekomenduje się zapewnienie dostępności do budynku osobom z niepełnosprawnościami.

 

 

12

2

Czy do pokonywania różnic poziomów przez osoby z niepełnosprawnością zastosowano dźwig osobowy lub podnośnik pionowy lub inne urządzenie np. schodołaz?

 

X

 

Rekomenduje się zapewnienie dostępności do budynku osobom z niepełnosprawnościami.

 

 

13

3

Czy windy znajdujące się w budynku spełniają standardy użytkowe dla osób z niepełnosprawnościami (tzn. minimalne wymiary kabiny 100 x 125 cm, panel sterowania: wizualny, udźwiękowiony, z oznakowaniem w brajlu)?

 

X

Budynek w strefie objętej ochroną konserwatora. Brak windy w budynku.

 

 

 

14

4

Czy krawędzie pierwszego i ostatniego stopnia w każdym biegu schodowym są oznaczone pasami o szerokości min. 5 cm na całej ich szerokości, w kolorze kontrastującym z ich nawierzchnią?

X

 

 

Zaleca się oznakowanie krawędzi pierwszego i ostatniego stopnia w każdym biegu schodowym. 

 

 

15

5

Czy wszystkie elementy wyposażenia pomieszczeń i urządzenia (np. włączniki światła, klamki itp.) zlokalizowane są w zasięgu ręki, również osoby poruszającej się na wózku (ok. 80-100 cm od podłogi)?

X

 

 

Rekomendowane jest aby elementy wyposażenia pomieszczeń i urządzeń zlokalizowane były na wysokości nie wyższej niż 100 cm. od podłogi.

 

 

16

6

Czy zapewniono możliwość regulacji natężenia światła zewnętrznego np. poprzez rolety, żaluzje lub zastosowano inne rozwiązania ograniczające dostęp promieni światła do pomieszczeń?

X

 

Rolety, żaluzje we wszystkich pokojach.

 

 

 
 

STANDARD C

 

 

17

1

Czy w budynku zapewniono informacje na temat rozkładu pomieszczeń co najmniej w sposób wizualny i dotykowy bądź wizualny i głosowy? 

X

 

Tylko w sposób wizualny.

Informacja na temat rozkładu pomieszczeń powinna być dostępna dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, w związku z czym zaleca się uzupełnienie informacji o formę dotykową i głosową.

 

 

18

2

Czy w budynku zainstalowano urządzenia udźwiękawiające przestrzeń lub systemy informacyjno-nawigacyjne (np. typu totupoint, beacon itp.)?

 

X

 

Zaleca się instalację takich systemów przynajmniej w pomieszczeniach, w których obsługiwani są interesanci.

 

 
   
 

STANDARD D

   

19

1

Czy do budynku może wejść osoba korzystająca z psa asystującego?

X

 

 

 

   

20

2

Czy zapewniono czytelną informację o możliwości wejścia do budynku osoby wraz z psem asystującym?

X

 

 

Zaleca się umieszczenie informacji o możliwości wejścia do obiektu z psem asystującym na stronie internetowej jednostki oraz przed wejściem do budynku 

   

21

3

Czy pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie zasad obsługi osoby korzystającej z psa asystującego?

 

X

 

Konieczne jest przeszkolenie przynajmniej części personelu, która zajmuje się obsługą interesantów. 

   

 

STANDARD E

   

22

1

Czy obowiązująca w jednostce Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego uwzględnia zasady ewakuacji osób z niepełnosprawnościami?

 

X

 

 Zaleca się przeprowadzenie aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.

   

23

2

Czy drogi i wyjścia pożarowe są wyraźnie oznakowane?

X

 

 

 

   

24

3

Czy budynek jest wyposażony w specjalistyczne fotele/krzesła ewakuacyjne dla osób z niepełnosprawnościami/koce ewakuacyjne?

 

X

 

Zaleca się przeprowadzenie aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego oraz uzupełnienie wyposażenia uwzględniającego konieczność ewakuacji osób z niepełnosprawnościami.

   

25

4

Czy wyznaczeni pracownicy (np. koordynatorzy ewakuacji) zostali przeszkoleni w zakresie procedur ewakuacji i zasad obsługi sprzętu do ewakuacji osób z niepełnosprawnościami?

 

X

 

Konieczne jest przeszkolenie personelu.

   

26

5

Czy budynek jest wyposażony w system alarmowy dźwiękowy i wizualny?

 

X

Tylko system alarmowy przeciwwłamaniowy.

 

   

 

 

Ustalenia stanu faktycznego

Audytowi dostępności zostało poddane Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnie. Siedziba Ośrodka mieści się w dwóch budynkach. Siedziba główna mieści się w dwukondygnacyjnym budynku, który jest wpisany do rejestru zabytków.

Stanowiska postojowe dla osób z niepełnosprawnościami zostały zorganizowane możliwie blisko głównego wejścia do budynku i znajdują się na tym samym poziomie co chodnik prowadzący do obiektu. Teren zewnętrzny przed obiektem jest płaski.. Wejście główne do budynku, ani żadne inne, nie jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Brak dźwigu osobowego prowadzącego na drugie piętro obiektu.

System oznaczeń w obiekcie jest możliwie prosty i uniwersalny. Obiekt nie posiada planów tyflograficznych. W obiekcie nie zastosowano kodów kolorystycznych ani pasów naprowadzających ułatwiających orientację pomiędzy pomieszczeniami. W obiekcie umieszczono wiele, różnego rodzaju miejsc siedzących. Wszelkie potencjalnie niebezpieczne elementy zostały zabezpieczone. Nawierzchnie zapewniają możliwość swobodnego poruszania się.

 

 

Obiekt audytu: dostępność w obszarze cyfrowym.

 

 Lp.

CZĘŚĆ II OBSZAR CYFROWY

TAK

NIE

UWAGI

audytowanego

Uwagi i rekomendacje audytora

27

1

Czy BIP i strona internetowa jednostki zgodna jest ze standardem WCAG 2.1? Jeśli tak to na jakim poziomie?

X

 

100 %

 

28

2

Czy w BIP i na stronie internetowej jednostki zamieszczono aktualną deklarację dostępności? (data ostatniej aktualizacji)

X

 

23.02.2021

Zaleca się aktualizację dokumentu przed dniem 31 marca 2022 roku.

29

3

Czy pliki do pobrania, informacje o usługach, dokumenty zamieszczone w BIP i na stronie internetowej urzędu są dostępne cyfrowo (odczytywalne maszynowo)?

X

   

 

30

4

Czy pracownicy zamieszczający informacje w BIP i na stronie internetowej zostali przeszkoleni z tworzenia i udostępniania dostępnych dokumentów (PDF, skany, word, opisy alternatywne itp.)?

X

   

Zaleca się prowadzenie szkoleń przypominających, uwzględniających zmiany w przepisach.

 

Ustalenia stanu faktycznego

Strona internetowa jednostki oraz BIP są zgodne z obowiązującymi standardami WCAG. Pliki do pobrania, informacje o usługach oraz inne informacje dostępne na stronie internetowej i w BIP mają zapewnioną dostępność cyfrową, a pracownicy zamieszczający na nich informacje zostali przeszkoleni z tworzenia i udostępniania dostępnych dokumentów. Zarówno w BIP jak i na stronie internetowej jednostki zamieszczona jest aktualna deklaracja dostępności.

 

 

 

 

 

Obiekt audytu: dostępność w obszarze informacyjno - komunikacyjnym.

 

Lp.

CZĘŚĆ III OBSZAR INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNY

TAK

NIE

UWAGI

audytowanego

Uwagi i rekomendacje audytora

31

1

Czy jednostka zapewnia możliwości obsługi osób z niepełnosprawnościami z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje?

 

X

 

Zaleca się umożliwienie osobom z niepełnosprawnościami komunikowanie się przez wykorzystanie zdalnego tłumacza lub też poprzez strony internetowe bądź aplikacje.

32

2

Czy w budynku są zainstalowane urządzenia lub inne środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących?

 

X

 

Zaleca się zainstalowanie urządzeń wskazanych w punkcie dot. dostępności architektonicznej

33

3

Czy jednostka zapewnia na swojej stronie internetowej informację o zakresie swojej działalności w sposób dostępny dla osób z niepełnosprawnościami?

X

   

 

34

4

Czy jednostka zapewnia, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku?

X

   

 

 

Ustalenia stanu faktycznego

Jednostka nie zapewnia możliwości obsługi osób z niepełnosprawnościami z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje. W obiekcie nie zastosowano urządzeń ani innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Jednostka umożliwia komunikację w formie wskazanej we wniosku złożonym przez osobę ze szczególnymi potrzebami. Jednostka zapewnia na swojej stronie internetowej informacje o zakresie swojej działalności w sposób dostępny dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Obiekt audytu: dostępność w obszarze organizacyjno - proceduralnym.

 

 Lp.

CZĘŚĆ IV  OBSZAR ORGANIZACYJNO-PROCEDURALNY

TAK

NIE

UWAGI

audytowanego

Uwagi i rekomendacje audytora

35

1

Czy w jednostce powołana jest co najmniej jedna osoba pełniąca funkcję koordynatora ds. dostępności?

X

 

Zespół roboczy do spraw

dostępności architektonicznej,

cyfrowej i informacyjno –

komunikacyjnej (przewodniczący

– koordynator, zastępca

przewodniczącego, członek).

 

36

2

Czy koordynator dostępności został odpowiednio przeszkolony w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami?

X

 

Szkolenie „Koordynator do

spraw dostępności jako funkcja,

wprowadzona przepisami ustawy

o zapewnieniu dostępności

osobom ze szczególnymi potrzebami”.

 

37

3

Czy w jednostce został przygotowany plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami?

 

X

Plan działania zostanie przygotowany

po przeprowadzonym audycie.

Rekomenduje się opracowanie planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

38

4

Czy w BIP jednostki zostały opublikowane: dane kontaktowe koordynatora ds. dostępności, plan działania i raport o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami?

X

 

Dane koordynatora, raport

o stanie zapewnienia dostępności

osobom ze szczególnymi

potrzebami – TAK, plan

działania zostanie przygotowany  po przeprowadzonym audycie.

 

39

5

Czy w jednostce została wdrożona procedura obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami?

 

X

 

Zaleca się wdrożenie procedury obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami

40

6

Czy w dokumentach regulujących działalność jednostki uwzględnione są zapisy dotyczące osób ze szczególnymi potrzebami?

 

X

 

Rekomenduje się aby w dokumentach regulujących działalność jednostki uwzględnione zostały zapisy dotyczące osób ze szczególnymi potrzebami.

41

7

Czy pracownicy obsługi klienta zostali przeszkoleni w zakresie obsługi klienta ze specjalnymi potrzebami?

 

X

 

Zaleca się szkolenia personelu.

 

Ustalenia stanu faktycznego

W jednostce powołano koordynatora ds. dostępności, w BIP zostały zamieszczone jego dane kontaktowe oraz  został on odpowiednio przeszkolony w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Pomimo nałożenia takiego obowiązku, nie został sporządzony plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. W jednostce nie wdrożono procedury obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami, a w dokumentach regulujących działalność jednostki nie uwzględniono zapisów dotyczących tych osób. Pracownicy obsługi klienta nie zostali przeszkoleni w zakresie obsługi klienta ze specjalnymi potrzebami.

 

 

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnie

ul. Solidarności 6, 12-100 Szczytno – Klub SENIOR+

Obiekt audytu: dostępność w obszarze architektonicznym.

 

Lp.

CZĘŚĆ I OBSZAR ARCHITEKTONICZNY

TAK

NIE

UWAGI

Audytowanego

Uwagi i rekomendacje audytora

 

 

STANDARD A

 

 

1

1

Czy przynajmniej jedno z wejść do budynku jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością?

X

 

 

 

 

 

2

2

Czy do budynku prowadzi utwardzone dojście wolne od przeszkód?

X

 

 

 

 

 

3

3

Czy na parkingu przy budynku wyznaczono przynajmniej jedno miejsce postojowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością?

X

 

 

 

 

 

4

4

Czy przejścia przez wszystkie drzwi są bezprogowe, a wycieraczki wystają ponad powierzchnię ruchu na wysokość nie większą niż 2 cm?

X

 

 

 

 

 

5

5

Czy drzwi wewnętrzne (do pomieszczeń) są dobrze widoczne, odpowiednio oznakowane, łatwe w obsłudze?

X

 

 

 

 

 

6

6

Czy pomieszczenia budynku są dostępne dla osób z różnymi niepełnosprawnościami (wyłączając pomieszczenia techniczne)?

X

 

 

 

 

 

7

7

Ile kondygnacji ma budynek oraz czy dostępność do pomieszczeń budynku jest zapewniona na każdej dostępnej kondygnacji dla osób z niepełnosprawnościami?

X

 

Parter budynku.

 

 

 

8

8

Zapewniono przestrzeń manewrową dla wózków (minimum 150 x 150 cm) oraz minimalne powierzchnie użytkowe (80 x 130 cm) dla osób przebywających w pomieszczeniach urzędu

X

 

 

 

 

9

9

Czy w budynku minimum jedna toaleta jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami?

X

 

 

 

 

 

10

10

Czy pracownicy wydziałów inwestycyjnych, zamówień publicznych, budownictwa, zajmujących się projektowaniem przestrzeni publicznej oraz koordynatorzy dostępności zostali przeszkoleni z uniwersalnego projektowania i znają wymogi zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami?

X

 

Koordynator zna wymogi zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Zagadnienia uniwersalnego projektowania koordynator uzyskał na szkoleniu „Zasada równości szans i niedyskryminacji oraz zasada równości szans kobiet i mężczyzn”.

 

 

 
 

STANDARD B

 

 

11

1

Czy zapewniono dostępność do budynku dla osób z niepełnosprawnością (w przypadku posiadania niedostępnego wejścia) przez zastosowanie pochylni, dźwigu lub platformy pionowej?

 

 

Nie dotyczy – parter budynku, podjazd.

 

 

 

12

2

Czy do pokonywania różnic poziomów przez osoby z niepełnosprawnością zastosowano dźwig osobowy lub podnośnik pionowy lub inne urządzenie np. schodołaz?

 

 

Nie dotyczy.

 

 

 

13

3

Czy windy znajdujące się w budynku spełniają standardy użytkowe dla osób z niepełnosprawnościami (tzn. minimalne wymiary kabiny 100 x 125 cm, panel sterowania: wizualny, udźwiękowiony, z oznakowaniem w brajlu)?

 

 

Nie dotyczy.

 

 

 

14

4

Czy krawędzie pierwszego i ostatniego stopnia w każdym biegu schodowym są oznaczone pasami o szerokości min. 5 cm na całej ich szerokości, w kolorze kontrastującym z ich nawierzchnią?

 

 

Nie dotyczy.

 

 

 

15

5

Czy wszystkie elementy wyposażenia pomieszczeń i urządzenia (np. włączniki światła, klamki itp.) zlokalizowane są w zasięgu ręki, również osoby poruszającej się na wózku (ok. 80-100 cm od podłogi)?

X

 

   

 

 

16

6

Czy zapewniono możliwość regulacji natężenia światła zewnętrznego np. poprzez rolety, żaluzje lub zastosowano inne rozwiązania ograniczające dostęp promieni światła do pomieszczeń?

 

X

 

Rekomenduje się aby w każdym pomieszczeniu była możliwość regulacji natężenia światła.

 

 
 

STANDARD C

 

 

17

1

Czy w budynku zapewniono informacje na temat rozkładu pomieszczeń co najmniej w sposób wizualny i dotykowy bądź wizualny i głosowy? 

X

 

 

 

 

 

18

2

Czy w budynku zainstalowano urządzenia udźwiękawiające przestrzeń lub systemy informacyjno-nawigacyjne (np. typu totupoint, beacon itp.)?

 

X

 

Zaleca się instalację takich systemów przynajmniej w pomieszczeniach, w których przebywają interesanci.

 

 
   
 

STANDARD D

   

19

1

Czy do budynku może wejść osoba korzystająca z psa asystującego?

X

 

 

 

   

20

2

Czy zapewniono czytelną informację o możliwości wejścia do budynku osoby wraz z psem asystującym?

X

 

 

     

21

3

Czy pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie zasad obsługi osoby korzystającej z psa asystującego?

 

X

 

Konieczne jest przeszkolenie przynajmniej części personelu, która zajmuje się kontaktem z interesantami. 

   

 

STANDARD E

   

22

1

Czy obowiązująca w jednostce Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego uwzględnia zasady ewakuacji osób z niepełnosprawnościami?

 

X

 

 Zaleca się przeprowadzenie aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.

   

23

2

Czy drogi i wyjścia pożarowe są wyraźnie oznakowane?

X

 

 

 

   

24

3

Czy budynek jest wyposażony w specjalistyczne fotele/krzesła ewakuacyjne dla osób z niepełnosprawnościami/koce ewakuacyjne?

 

X

 

Zaleca się przeprowadzenie aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego oraz uzupełnienie wyposażenia uwzględniającego konieczność ewakuacji osób z niepełnosprawnościami.

   

25

4

Czy wyznaczeni pracownicy (np. koordynatorzy ewakuacji) zostali przeszkoleni w zakresie procedur ewakuacji i zasad obsługi sprzętu do ewakuacji osób z niepełnosprawnościami?

 

X

 

Konieczne jest przeszkolenie personelu.

   

26

5

Czy budynek jest wyposażony w system alarmowy dźwiękowy i wizualny?

 

X

 

Zaleca się wyposażenie budynku w dźwiękowy oraz wizualny system alarmowy.

   

 

 

Ustalenia stanu faktycznego

Audytowi dostępności zostało poddana Filia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społeznej w Szczytnie. Siedziba Filii mieści się w jednokondygnacyjnym budynku, który nie jest klasyfikowany jako zabytek.

Stanowiska postojowe dla osób z niepełnosprawnościami zostały zorganizowane możliwie blisko głównego wejścia do budynku i znajdują się na tym samym poziomie co chodnik prowadzący do obiektu. Teren zewnętrzny przed obiektem jest płaski, a wszystkie zbędne różnice wysokości zostały zniwelowane pochylniami. Wejście główne do budynku jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

System oznaczeń w obiekcie jest możliwie prosty i uniwersalny. W obiekcie umieszczono wiele, różnego rodzaju miejsc siedzących. Wszelkie potencjalnie niebezpieczne elementy zostały zabezpieczone. Nawierzchnie zapewniają możliwość swobodnego poruszania się, tzn. jest równa i ma powierzchnię antypoślizgową.

 

 

Obiekt audytu: dostępność w obszarze cyfrowym.

 

 Lp.

CZĘŚĆ II OBSZAR CYFROWY

TAK

NIE

UWAGI

audytowanego

Uwagi i rekomendacje audytora

27

1

Czy BIP i strona internetowa jednostki zgodna jest ze standardem WCAG 2.1? Jeśli tak to na jakim poziomie?

X

 

100 %

 

28

2

Czy w BIP i na stronie internetowej jednostki zamieszczono aktualną deklarację dostępności? (data ostatniej aktualizacji)

X

 

23.02.2021

Zaleca się aktualizację dokumentu przed dniem 31 marca 2022 roku.

29

3

Czy pliki do pobrania, informacje o usługach, dokumenty zamieszczone w BIP i na stronie internetowej urzędu są dostępne cyfrowo (odczytywalne maszynowo)?

X

   

 

30

4

Czy pracownicy zamieszczający informacje w BIP i na stronie internetowej zostali przeszkoleni z tworzenia i udostępniania dostępnych dokumentów (PDF, skany, word, opisy alternatywne itp.)?

X

   

Zaleca się prowadzenie szkoleń przypominających, uwzględniających zmiany w przepisach.

 

Ustalenia stanu faktycznego

Strona internetowa jednostki oraz BIP są zgodne z obowiązującymi standardami WCAG. Pliki do pobrania, informacje o usługach oraz inne informacje dostępne na stronie internetowej i w BIP mają zapewnioną dostępność cyfrową, a pracownicy zamieszczające na nich informacje zostali przeszkoleni z tworzenia i udostępniania dostępnych dokumentów. Zarówno w BIP jak i na stronie internetowej jednostki zamieszczona jest aktualna deklaracja dostępności.

 

Obiekt audytu: dostępność w obszarze informacyjno - komunikacyjnym.

 

Lp.

CZĘŚĆ III OBSZAR INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNY

TAK

NIE

UWAGI

audytowanego

Uwagi i rekomendacje audytora

31

1

Czy jednostka zapewnia możliwości obsługi osób z niepełnosprawnościami z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje?

 

X

 

Zaleca się umożliwienie osobom z niepełnosprawnościami komunikowanie się przez wykorzystanie zdalnego tłumacza lub też poprzez strony internetowe bądź aplikacje.

32

2

Czy w budynku są zainstalowane urządzenia lub inne środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących?

 

X

 

Zaleca się zainstalowanie urządzeń wskazanych w punkcie dot. dostępności architektonicznej

33

3

Czy jednostka zapewnia na swojej stronie internetowej informację o zakresie swojej działalności w sposób dostępny dla osób z niepełnosprawnościami?

X

   

 

34

4

Czy jednostka zapewnia, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku?

X

   

 

 

Ustalenia stanu faktycznego

Jednostka nie zapewnia możliwości obsługi osób z niepełnosprawnościami z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje. W obiekcie nie zastosowano urządzeń ani innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Jednostka umożliwia komunikację w formie wskazanej we wniosku złożonym przez osobę ze szczególnymi potrzebami. Jednostka zapewnia na swojej stronie internetowej informacje o zakresie swojej działalności w sposób dostępny dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Obiekt audytu: dostępność w obszarze organizacyjno - proceduralnym.

 

 Lp.

CZĘŚĆ IV  OBSZAR ORGANIZACYJNO-PROCEDURALNY

TAK

NIE

UWAGI

audytowanego

Uwagi i rekomendacje audytora

35

1

Czy w jednostce powołana jest co najmniej jedna osoba pełniąca funkcję koordynatora ds. dostępności?

X

 

Zespół roboczy do spraw dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno – komunikacyjnej (przewodniczący – koordynator, zastępca przewodniczącego, członek).

 

36

2

Czy koordynator dostępności został odpowiednio przeszkolony w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami?

X

 

Szkolenie „Koordynator do spraw dostępności jako funkcja, wprowadzona przepisami ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami”.

 

37

3

Czy w jednostce został przygotowany plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami?

 

X

Plan działania zostanie przygotowany po przeprowadzonym audycie.

Rekomenduje się opracowanie planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

38

4

Czy w BIP jednostki zostały opublikowane: dane kontaktowe koordynatora ds. dostępności, plan działania i raport o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami?

X

 

Dane koordynatora i raport o stanie dostępności – TAK, plan działania zostanie przygotowany po przeprowadzonym audycie.

 

39

5

Czy w jednostce została wdrożona procedura obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami?

 

X

 

Zaleca się wdrożenie procedury obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami

40

6

Czy w dokumentach regulujących działalność jednostki uwzględnione są zapisy dotyczące osób ze szczególnymi potrzebami?

 

X

 

Rekomenduje się aby w dokumentach regulujących działalność jednostki uwzględnione zostały zapisy dotyczące osób ze szczególnymi potrzebami.

41

7

Czy pracownicy obsługi klienta zostali przeszkoleni w zakresie obsługi klienta ze specjalnymi potrzebami?

 

X

 

Zaleca się szkolenia personelu.

 

Ustalenia stanu faktycznego

W jednostce powołano koordynatora ds. dostępności, w BIP zostały zamieszczone jego dane kontaktowe oraz  został on odpowiednio przeszkolony w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Pomimo nałożenia takiego obowiązku, nie został sporządzony plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. W jednostce nie wdrożono procedury obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami, a w dokumentach regulujących działalność jednostki nie uwzględniono zapisów dotyczących tych osób. Pracownicy obsługi klienta nie zostali przeszkoleni w zakresie obsługi klienta ze specjalnymi potrzebami.

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

ADMINISTRATOR MOPS

Data wytworzenia:
31 mar 2022

Osoba dodająca informacje

ADMINISTRATOR MOPS

Data publikacji:
31 mar 2022, godz. 12:56

Osoba aktualizująca informacje

ADMINISTRATOR MOPS

Data aktualizacji:
31 mar 2022, godz. 13:10