Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Posiłek w szkole i w domu na lata 2024 – 2028 – Moduł 1 i 2

 

Posiłek w szkole i w domu na lata 2024 – 2028 – Moduł 1 i 2

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024–2028, zwany dalej „Programem”, jest programem wspierania finansowego gmin w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym określonych w art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.) oraz organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zakresie realizacji zadań, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 i 1672).

Program ma charakter modułowy.

W jego skład wchodzą trzy moduły, z których każdy ma charakter indywidualny i kierowany jest do innej grupy adresatów.

W ramach modułów 1 i 2 Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form:

1) posiłek;

2) świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności;

3) świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

 

MODUŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 200% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy:

1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

2) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej – w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Przyznanie pomocy, o której mowa wyżej w przypadku przyjęcia przez gminę odpowiedniego programu osłonowego, o którym mowa w art.17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, nie wymaga wydania decyzji administracyjnej w sprawie i ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego.

MODUŁ DLA OSÓB DOROSŁYCH

Ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 200% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy, osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Program na szczeblu gminy realizują samorządowe jednostki organizacyjne pomocy społecznej przy udziale właściwych jednostek organizacyjnych gminy.

Wniosek o przyznanie pomocy składa się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej u pracownika socjalnego z danego rejonu. Informacji o niezbędnych załącznikach udzielają pracownicy socjalni Ośrodka.

Dofinansowanie programu w 2024 r. w kwocie 508.395,00 zł

Całkowita wartość zadania: 1 300 000,00 zł

Data podpisania umowy: Luty 2024

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

ADMINISTRATOR MOPS

Data wytworzenia:
07 mar 2024

Osoba dodająca informacje

ADMINISTRATOR MOPS

Data publikacji:
07 mar 2024, godz. 09:19

Osoba aktualizująca informacje

ADMINISTRATOR MOPS

Data aktualizacji:
23 maj 2024, godz. 11:18