Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Informacja dla zarządców

INFORMACJA – WAŻNE!!!

POBIERAJĄCY NALEŻNOŚCI ZA LOKALE MIESZKALNE MA OBOWIĄZEK NIEZWŁOCZNEGO ZAWIADOMIENIA ORGANU PRZYZNAJĄCEGO DODATEK MIESZKANIOWY O WYSTĄPIENIU ZALEGŁOŚCI, OBEJMUJĄCYCH PEŁNE 2 MIESIĄCE.

W PRZYPADKU NIEDOPEŁNIENIA TEGO OBOWIĄZKU ZARZĄDCA BUDYNKU ALBO INNA OSOBA UPRAWNIONA DO POBIERANIA NALEŻNOŚCI ZA LOKALE MIESZKALNE ZWRACA ORGANOWI PRZYZNAJĄCEMU DODATEK MIESZKANIOWY KWOTY DODATKÓW WYPŁACONYCH ZA MIESIĄCE, W KTÓRYCH WYSTĘPOWAŁY ZALEGŁOŚCI W TYCH OPŁATACH.

JEDNOCZEŚNIE ZGODNIE Z ART. 8A UST.1 USTAWY O DODATKACH MIESZKANIOWYCH, W PRZYPADKU NIEWYKONANIA OBOWIĄZKU ZAWIADOMIENIA ORGANU PRZYZNAJĄCEGO DODATEK MIESZKANIOWY O WYSTĄPIENIU ZALEGŁOŚCI, O KTÓRYM MOWA WYŻEJ, ORGAN UPRAWNIONY DO PRZYZNANIA DODATKU MIESZKANIOWEGO NAKŁADA W DRODZE DECYZJI NA ZARZĄDCĘ BUDYNKU ALBO INNĄ OSOBĘ UPRAWNIONĄ DO POBIERANIA NALEZNOŚCI ZA LOKAL MIESZKALNY KARĘ PIENIĘŻNĄ W WYSOKOŚCI 500 ZŁ.

 

NADTO PROSZĘ PAMIĘTAĆ, ŻE DODATEK MIESZKANIOWY NIE MOŻE BYĆ WYPŁACANY DLA OSOBY KTÓRA NIE ZAMIESZKUJE W LOKALU, DLATEGO TEŻ W PRZYPADKU WYPROWADZENIA SIĘ NAJEMCY Z WYNAJMOWANEGO LOKALU, W CELU UNIKNIĘCIA POWSTANIA NIENALEŻNYCH ŚWIADCZEŃ, TUT. OŚRODEK PROSI O NIEZWŁOCZNE POINFORMOWANIE O TYM FAKCIE W KAŻDY MOŻLIWY SPOSÓB, W SZCZEGÓLNOŚCI (OSOBIŚCIE, TELEFONICZNIE, MAILOWO, LISTOWNIE).

 

NIEZBĘDNE DANE ADRESOWE:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Bohaterów Westerplatte 12
12-100 Szczytno
/tel/ 89-676-09-31
/tel/ 89-676-09-20
/fax/ 89-676-09-21
E-MAIL: mopsszczytno@poczta.onet.pl

 

 

DO OBOWIĄZKÓW WYNAJMUJĄCEGO NALEŻY RÓWNIEŻ:

 

ZGODNIE Z ART. 6 UST. 1A USTAWY Z DNIA 20 LISTOPADA 1998 R. O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE NALEŻY DOKONAĆ WYBORU ODPOWIEDNIEJ FORMY OPODATKOWANIA NAJMU I ZŁOŻYĆ W TYM ZAKRESIE STOSOWNE OŚWIADCZENIE DO URZĘDU SKARBOWEGO CELEM OPODATKOWANIA UMOWY NAJMU.

 

NATOMIAST ZGODNIE Z ART. 6M USTAWY Z DNIA 13.09.1996 R. O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH ORAZ UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNIE NR XV/112/2016 Z DNIA 28.04.2016 R. W SPRAWIE WYBORU METODY USTALANIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI, USTALANIA STAWKI OPŁATY ORAZ STAWKI ZA POJEMNIK O OKREŚLONEJ POJEMNOŚCI KAŻDY WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI ZOBOWIĄZANY JEST DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI ŚMIECIOWEJ, KTÓRA ZAWIERA INFORMACJE O RZECZYWISTEJ LICZBIE OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH W LOKALU, OD KTÓREJ TO LICZBY POWINNA BYĆ POBIERANA STAWKA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Piotr Haberski

Data wytworzenia:
03 mar 2021

Osoba dodająca informacje

Piotr Haberski

Data publikacji:
03 mar 2021, godz. 10:38

Osoba aktualizująca informacje

Emilia Stasiewicz

Data aktualizacji:
26 wrz 2023, godz. 12:00