Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Zasiłek celowy

ZASIŁEK CELOWY - może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i  napraw w mieszkaniu,
a także kosztów pogrzebu.

Osobom bezdomnym i innym osobom niemającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczen na podstawie przepisów o powrzechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.

Może być przyznany również osobie lub rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Wysokość zasiłku: zasiłek celowy może być przyznany niezależnie od dochodu i nie podlegać zwrotowi.

Zdarzenie losowe
Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 Ustawy o Pomocy Społecznej MOPS przyznaje i wypłaca zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego. Wniosek o przyznanie pomocy składa się w siedzibie Ośrodka u pracownika socjalnego z danego rejonu. Informacji o niezbędnych załącznikach udzielają pracownicy socjalni Ośrodka.

Klęska żywiołowa lub ekologiczna
Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej MOPS w Szczytnie przyznaje i wypłaca zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną. Wniosek o przyznanie pomocy składa się w siedzibie Ośrodka u pracownika socjalnego z danego rejonu. Informacji o niezbędnych załącznikach udzielają pracownicy socjalni Ośrodka.

Specjalny zasiłek celowy może być przyznany w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie
o dochodach przekraczających kryterium dochodowe w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny.

W celu ubiegania się o przyznanie pomocy w formie zasiłku celowego i specjalnego zasiłku celowego należy zgłosić się do pracownika socjalnego MOPS z niżej wymienionymi dokumentami:

  1. osoba bezrobotna - przedstawia nr PESEL,
  2. osoba niepełnosprawna / emeryt / rencista - orzeczenie o stopniu niepełnosprawności/decyzja ZUS lub KRUS o wysokości renty/emerytury. Zaświadczenie lekarskie (druk do pobrania u pracownika socjalnego) oraz dokumenty potwierdzające trudną sytuację zdrowotną,
  3. osoba pracująca - zaświadczenie o wynagrodzeniu od pracodawcy za miesiąc poprzedzający dzień złożenia wniosku (druk do pobrania u pracownika socjalnego).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Tomasz Bryczkowski

Data wytworzenia:
16 kwi 2021

Osoba dodająca informacje

Tomasz Bryczkowski

Data publikacji:
16 kwi 2021, godz. 14:04

Osoba aktualizująca informacje

Emilia Stasiewicz

Data aktualizacji:
20 wrz 2023, godz. 11:01